Method Swizzling中的陷阱

这篇文章不是介绍什么是方法交换,这类文章很多,如果你不知道什么是方法交换可以看这篇文章:Method Swizzling

陷阱

方法交换是很危险的东西,会产生一些未知的错误,最近在使用方法交换时就遇到了这样的问题,在我交换了一个系统方法后,在调用这个方法时会在我交换的方法中循环无法跳出。

最终我找到了问题的关键,那就是这个方法可能不存在!

每次iOS版本的更新都会出现一些新的API,这些API在之前的版本中就不存在,而你在交换一个方法时如果不考虑它是否存在,那就会导致严重的错误。

比如我曾经交换过一个方法:

1
- (void)openURL:(NSURL*)url options:(NSDictionary<NSString *, id> *)options completionHandler:(void (^ __nullable)(BOOL success))completion

这个方法只在iOS10之后有,别人在使用的时候也会先判断这个方法是否会被响应,但是我们看下面的交换代码会先添加这个方法,如果这个方法不存在,那么本来不会响应就变成了会响应,那么在iOS10之前的系统就会进入这个方法,导致死循环。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Class class = [self class];
Method method1 = class_getInstanceMethod(class, sel1);
Method method2 = class_getInstanceMethod(class, sel2);
BOOL didAddMethod =
class_addMethod(class,
sel1,
method_getImplementation(method2),
method_getTypeEncoding(method2));
if (didAddMethod) {
class_replaceMethod(class,
sel2,
method_getImplementation(method1),
method_getTypeEncoding(method1));
} else {
method_exchangeImplementations(method1, method2);
}

解决方案

解决这个问题也很简单就是交换前做一个判断:

1
2
3
if (![class instancesRespondToSelector:sel1] || ![class instancesRespondToSelector:sel2]) {
return ;
}

如果不响应这个方法,直接返回。

封装

为了不重复写方法交换的代码,也能减少错误,我们可以将其封装,将其放在NSObject的Category中再合适不过了。

NSObject+DPExtension.h

1
2
3
4
5
6
7
#import <Foundation/Foundation.h>
@interface NSObject (DPExtension)
+ (void)intanceMethodExchangeWithOriginSelector:(SEL)sel1 swizzledSelector:(SEL)sel2;
@end

NSObject+DPExtension.m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
#import "NSObject+DPExtension.h"
#import <objc/runtime.h>
@implementation NSObject (DPExtension)
+ (void)intanceMethodExchangeWithOriginSelector:(SEL)sel1 swizzledSelector:(SEL)sel2 {
Class class = [self class];
if (![class instancesRespondToSelector:sel1] || ![class instancesRespondToSelector:sel2]) {
return ;
}
Method method1 = class_getInstanceMethod(class, sel1);
Method method2 = class_getInstanceMethod(class, sel2);
BOOL didAddMethod =
class_addMethod(class,
sel1,
method_getImplementation(method2),
method_getTypeEncoding(method2));
if (didAddMethod) {
class_replaceMethod(class,
sel2,
method_getImplementation(method1),
method_getTypeEncoding(method1));
} else {
method_exchangeImplementations(method1, method2);
}
}
@end

就是这些^_^